مرجع تصمیم سازی با تصمیم گیری برای حاکمیت صنایع مؤسسات پولی و مالی و علمی در راستای بهبود محیط شرکت و توسعه و ساماندهی بازار در صنعت اتوماسیون ارزش های کلیدی حفظ منافع صنفی در راستای منافع ملی جلوگیری از ایجاد انحصار شفافیت در عملکرد انجمن پاسخگو بودن به اعضاء تعهد به رعایت اخلاق حرفه ای و تقویت و گسترش آن تعهد به حفظ محیط زیست؛ تعهد نسبت به مسؤولیت های اجتماعی.

تأمین منافع صنفی و استیفای حقوق قانونی شرکت های اتوماسیون صنعتی و همچنین ساماندهی و گسترش بازار کار این شرکت ها به منظور بهبود محیط شرکت اتوماسیون صنعتی در کشور و نیز ارتقاء سطح استفاده از اتوماسیون در صنایع کشور از طریق تأثیرگذاری بر فرآیندهای تصمیم سازی تصمیم گیری قانون گذاری و اجرایی در نهادهای حاکمیتی و ارتقاء سطح آگاهی جامعه پیرامون اتوماسیون و مزایای بکارگیری آن

مأموریت ها

استیفای منافع صنفی و حقوق قانونی و مشروع شرکتهای اتوماسیون صنعتی،
ساماندهی بازار اتوماسیون صنعتی کشور،
توسعه ی بازار کار شرکتهای اتوماسیونی،
توسعه ی صنعت اتوماسیون کشور،
ارتقاء توان شرکتهای اتوماسیونی،
ارتقاء جایگاه انجمن نزد نهادهای حاکمیتی کارفرمایان دولتی و خصوصی و تشکل های بخش خصوصی، و ارتقاء توان مدیریتی مالی و فنی انجمن،
استیفای منافع مشترک بخش خصوصی.

تاریخچه

اعتقاد به کار گروهی و لزوم هم افزایی در پیگیری مطالبات صنفی و احساس وظیفه در راه توسعه و آبادانی ایران، انگیزه ای شد تا در اوایل سال 1374 شمسی، جمعی از مدیران شركت های پیشرو در حوزه ی اتوماسیون صنعتی کشور، گرد هم آمده و ایده تشکیل «انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی» را به واقعیت مبدل سازند. از این رو هیئت مؤسس این انجمن با حضور آقایان:

1. محمود پریده پور (طرح و توسعه سیستم ها)؛
2. اسماعیل ثنائی (پتسا)؛
3. رضا حسینی (متد الكترونیك سپاهان)؛
4. همایون رشیدی پور (ساتیا)؛
5. علی اكبر سهیلی (ساپتا)؛
6. محمدحسن درویش (كنترونیك)؛
7. جلال كاوندی (گروه صنعتی ندا)؛
8. رافی گالوستانیان (كنترل های صنعتی حنیف)؛
9. حسین لروند (توان مهر پارس)؛
10. میرمحسن مدنی (فراروش)؛
11. مسعود مهرداد (كامپیوتری برگ)؛
12. نصرت ا… مختاری (صنایع الکترونیک دماوند)؛
13. محمدحسین محبی ایرانی (بیت پرداز)؛

تشکیل و نسبت به فراهم آوردن مقدمات تأسیس رسمی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی و همچنین تهیه پیشنویس اساسنامه این انجمن اقدام نمود. پس از آن در بیست و یکم تیرماه سال 1374 نخستین مجمع عمومی عادی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی برگزار شد که طی آن ضمن تصویب اساسنامه انجمن، انتخابات اولین دوره ی هیئت مدیره انجمن نیز برگزار گردید. چند روز پس از این رخداد فرخنده، یعنی در 1374/05/18، انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی، به عنوان یک انجمن صنفی کارفرمایی در وزارت کار وقت با شماره 133 به صورت رسمی ثبت گردید.
براساس مفاد اساسنامه ی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی، انتخابات هیئت مدیره هر سه سال یک بار و بازرسان هر سال تجدید می شود.

دوره نخست

نخستین مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی در روز بیست و یکم تیرماه سال 1374 برگزار گردید كه در آن اساسنامه انجمن مشتمل بر 59 ماده به تصویب حاضران در مجمع رسید و اعضای هیئت مدیره نخستین دوره به شرح زیر انتخاب شدند:
• آقای محمد حسن درویش (کنترونیک)؛
• آقای میر محسن مدنی (فراروش)؛
• آقای اسماعیل ثنائی (پتسا)؛
• آقای محمود پریده پور (طرح و توسعه سیستم ها)؛
• آقای نصرت ا… مختاری (صنایع الکترونیک البرز)؛

دوره دوم

اعضای هیئت مدیره دوره دوم در مجمع سال 1377 به قرار زیر برگزیده شدند:
• آقای محمود پریده پور (طرح و توسعه سیستم ها)؛
• آقای اسماعیل ثنائی (پتسا)؛
• آقای میر محسن مدنی (فراروش)؛
• آقای همایون رشیدی پور (ساتیا)؛
• آقای رضا حسینی (متد الكترونیك سپاهان)؛

دوره سوم

اعضای سومین دوره ی هیئت مدیره ی انجمن در مجمع عمومی عادی سال 1379 به قرار زیر برگزیده شدند:
• آقای محمد حسن درویش (كنترونیك)؛
• آقای سهیل امیرصادقی (والا الكترونیك)؛
• آقای هوشنگ رستمیان (رازك پژوهش)؛
• آقای محمد امیراحمدی (فرینه)؛
• آقای آرمان صفاری (پتسا صنعت)؛

دوره چهارم

مدیران انجمن در دوره چهارم از سوی مجمع عمومی عادی سال 1382 به قرار زیر انتخاب شدند:
• آقای محمد امیراحمدی (فرینه فناور)؛
• آقای سهیل امیرصادقی (والا الكترونیك)؛
• آقای مسعود مهرداد (كامپیوتری برگ)؛
• آقای عارف لاری ئی (مهندسین مشاور كنترل نگار)؛
• آقای آرمان صفاری (پتسا صنعت)؛

آقای محمد امیراحمدی

فرینه فناور

سهیل امیرصادقی

والا الكترونیك

آقای مسعود مهرداد

كامپیوتری برگ

آقای عارف لاری ئی

مهندسین مشاور كنترل نگار

آقای آرمان صفاری

پتسا صنعت

دوره پنجم

هیئت مدیره دوره پنجم در مجمع عمومی سال 1385 براساس رأی مجمع عمومی به قرار زیر انتخاب شدند:
• آقای احمد نصری مهاجری (فرانگر صنعت)؛
• آقای جاوید بندرچی (سیستم های ناظر فرزان)؛
• آقای مسعود مهرداد (اتوماسیون برگ)؛
• آقای هدایت گلكار (بادران پنوماتیك)؛
• آقای غلامرضا كیان مهر (پایكار بنیان صنعت)؛

آقای احمد نصری مهاجری

فرانگر صنعت

آقای جاوید بندرچی

سیستم های ناظر فرزان

آقای مسعود مهرداد

اتوماسیون برگ

آقای هدایت گلكار

بادران پنوماتیك

آقای غلامرضا كیان مهر

پایكار بنیان صنعت

دوره ششم

برگزیدگان مجمع عمومی سال 1388 به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن افراد زیر بودند:
• آقای احمد نصری مهاجری (فرانگر صنعت)؛
• آقای غلامرضا کیان مهر (پایکار بنیان صنعت)؛
• آقای هدایت گلکار (بادران پنوماتیک)؛
• آقای فرهاد نجفی (سیستم های ناظر فرزان)؛
• آقای عارف لاری ئی (مشاورین کنترل نگار)؛

آقای احمد نصری مهاجری

فرانگر صنعت

آقای غلامرضا کیان مهر

پایکار بنیان صنعت

آقای هدایت گلكار

بادران پنوماتیك

آقای فرهاد نجفی

سیستم های ناظر فرزان

آقای عارف لاری ئی

مهندسین مشاور كنترل نگار

دوره هفتم

اعضای هیئت مدیره دوره هفتم در مجمع عمومی سال 1391 که در روز بیست و دوم آذرماه برگزار گردید به قرار زیر انتخاب شدند:
• آقای مسعود مهرداد (اتوماسیون برگ)؛
• آقای احمد نصری مهاجری (فرانگر صنعت)؛
• آقای حسین فرهادی (فراموج پویا)؛
• آقای مهدی شهابی (صنعت هوشمند آسیا)؛
• آقای امیرنصرت ذوالفقاری (تام ایران خودرو)؛

در این دوره آیین نامه جدید چگونگی تشكیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملكرد انجمن های صنفی و كانون های مربوطه» در تاریخ 1389/08/03 به تصویب ریاست محترم جمهور رسیده و پس از آن، جهت اجرا از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید. در ماده 24 این آیین نامه تصریح شده است:
«تشكل های موضوع این آیین نامه مكلفند ساختار، تشكیلات و اساسنامه خود را با آیین نامه جدید منطبق نمایند؛»
از همین رو هیئت مدیره دوره ششم انجمن در جلسه 34 خود مورخ 1390/05/16 نسبت به بررسی موضوع اقدام نمود و موضوع تشكیل كارگروهی با مأموریت اصلاح اساسنامه انجمن را به دبیرخانه ابلاغ كرد.
موضوع انطباق اساسنامه انجمن با آیین نامه جدید به عنوان مأموریت اصلی این كارگروه تعیین شد؛ ولی با عنایت به ارتباط مستقیم برخی مفاد اساسنامه با «مأموریت، چشم انداز و اهداف انجمن»، كه از بخش های اصلی برنامه استراتژیك هستند مقرر گردید كه تدوین سند استراتژی انجمن نیز به صورت موازی در دستور كار این كارگروه قرار گیرد به همین دلیل كارگروه مذكور، «كارگروه تدوین استراتژی و اصلاح اساسنامه انجمن» نام گرفت.
در نهایت كارگروه مذكور پس از برگزاری 15 جلسه و صرف 312:15 نفر ساعت پیش نویس اساسنامه جدید انجمن را تهیه و جهت تأیید به هیئت مدیره محترم انجمن ارایه نمود.
ایجاد سازوكار جهت تشكیل كمیته های عمومی و تخصصی از موضوعات مهم اضافه شده به اساسنامه جدید است.
در نهایت پیش نویس اساسنامه جدید به مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/10/12 ارایه شد و با تغییراتی به تصویب مجمع محترم رسید.

آقای مسعود مهرداد

اتوماسیون برگ

آقای احمد نصری مهاجری

فرانگر صنعت

آقای حسین فرهادی

فراموج پویا

آقای مهدی شهابی

صنعت هوشمند آسیا

آقای امیرنصرت ذوالفقاری

تام ایران خودرو

دوره هشتم

برگزیدگان مجمع عمومی سال 1394 به عنوان اعضای هیئت مدیره دوره هشتم انجمن افراد زیر بودند:
• آقای حسین فرهادی (فراموج پویا)؛
• آقای مهدی شهابی (صنعت هوشمند آسیا)؛
• آقای مهران باباپور (منابع انسانی و مهندسی ایراث طرح)؛
• آقای امیرنصرت ذوالفقاری (تام ایران خودرو)؛
• آقای مسعود مهرداد (کامپیوتری برگ)

آقای حسین فرهادی

فراموج پویا

آقای مهدی شهابی

صنعت هوشمند آسیا

آقای مهران باباپور

منابع انسانی و مهندسی ایراث طرح

آقای امیرنصرت ذوالفقاری

تام ایران خودرو

آقای مسعود مهرداد

اتوماسیون برگ

دوره نهم

برگزیدگان مجمع عمومی سال 1397 به عنوان اعضای هیئت مدیره دوره نهم انجمن افراد زیر بودند:
• آقای حسین فرهادی (فراموج پویا)؛
• آقای مهدی شهابی (صنعت هوشمند آسیا)؛
• آقای مهران باباپور (منابع انسانی و مهندسی ایراث طرح)؛
• آقای پژمان تراکمه (نیکسا)؛
• آقای مسعود مهرداد (کامپیوتری برگ)؛

آقای حسین فرهادی

فراموج پویا

آقای مهدی شهابی

صنعت هوشمند آسیا

آقای مهران باباپور

منابع انسانی و مهندسی ایراث طرح

آقای پژمان تراکمه

نیکسا

آقای مسعود مهرداد

اتوماسیون برگ

دوره دهم

اعضای برگزیدگان مجمع عمومی سال 1400 به عنوان اعضای هیئت مدیره دوره دهم انجمن افراد زیر بودند:
• آقای خلیل سجاد (مهندسی بین المللی فولاد تکنیک)
• آقای علی کاوندی (نوین دانش آینده)
• آقای محمدحسن ابراهیمی یزدی (ایورد آریا)
• آقای همایون رشیدی (توسعه تأمین پرشیا)
• آقای رضا خلیلی (آترو فرآیند ایرانیان)

که با عنایت به استعفای آقای رضا خلیلی از هیئت مدیره، آقای مرتضی مخلص آبادی فراهانی در انتخابات تکمیلی هیئت مدیره در سال 1401 به عنوان عضو اصلی انتخاب شدند.

تصویب عضویت انجمن در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت مدیره دوره هفتم انجمن با عنایت به ضرورت های وقت و همچنین به منظور بهره گیری از پتانسیل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اتکا به ظرفیت های موجود در قانون بهبود مستمر محیط شرکت، تصمیم گرفت تا پس از سیر مراحل قانونی نسبت به عضویت انجمن در اتاق ایران اقدام نماید. در همین راستا پیشنهاد عضویت انجمن در اتاق ایران به مجمع عمومی فوق العاده سال 92 ارایه شد و به تصویب اعضای مجمع رسید.

 

عضویت انجمن در شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور

در کشور ما با توجه به سلطه بخش دولتی بر صنعت و اقتصاد، تقویت بخش خصوصی از طریق نهادسازی امری بغایت خطیری و ضروری می‌باشد. بر همین اساس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور با هدف ایجاد تعامل میان تشکل-های بخش خصوصی فعال در صنعت احداث و جهت اجرای مأموریت هایی همچون فراهم کردن زمینه لازم جهت نظارت سازنده نهادهای مدنی بر اقدامات اجرایی دولت، تصمیم سازی و تصمیم گیری به منظور رفع موانع و مشکلات نظام فنی و اجرایی در پیشبرد توسعه پایدار کشور، تعامل با تمامی سازمان های دولتی و خصوصی تاثیرگذار بر شرکت، بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان و فراهم آوردن بستر مناسب به منظور رشد و تولید بخش خصوصی تشکیل گردید.
این شورا صنوف و حرفی را نمایندگی می کند که کلیه خدمات طراحی، تأمین کالا، ساخت، نصب و راه اندازی پروژه های کشور را بر عهده دارند.
یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور عقد تفاهم نامه همکاری با سازمان برنامه و بودجه و تشکیل «نهاد تعامل» ذیل این تفاهم نامه است. بر اساس اين تفاهم نامه که با هدف نظام مند کردن ارتباط جامعه ی پیمانکاری کشور و دولت و رفع بی اعتمادی این دو نهاد در سال 1382 به امضای رؤسای وقت شورای هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آقایان ایرج کلانتری و محمد ستاري فر رسید، نهادی به نام «نهاد تعامل» با حضور نمايندگان شورای هماهنگی و سازمان مديريت و برنامه ریزی کشور تشكيل شد که تصميمات اين نهاد پیرامون مسایل مترتب بر نظام فنی و اجرایی کشور پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا می باشد.

عضویت در فدراسیون صنعت نفت ایران

پیشنهاد تشکیل فدراسیون صنعت نفت ایران در سال 1393 از سوی ستاد توسعه فناوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که در آن آقای دکتر جعفر توفیقی ریاست آن را بر عهده داشت ارایه شد و مورد توجه و تأیید تشکل های فعال در صنعت نفت کشور از جمله انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی قرار گرفت. از این رو رییس و دبیر انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی در هیئت مؤسس این فدراسیون حضوری فعال داشته و در کنار دیگر تشکل های بخش خصوصی از جمله انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی، انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو) و … مقدمات تأسیس و ثبت رسمی فدراسیون صنعت نفت ایران را فراهم نمودند. شایان ذکر است که مسؤولیت تدوین پیش نویس اساسنامه این فدراسیون از سوی هیئت مؤسس به انجمن اتوماسیون واگذار گردید.
در نهایت فدراسیون صنعت نفت ایران در اردبیهشت ماه سال 1395به منظور ایجاد هم گرایی و هم افزایی و استفاده بهینه و نظام مند از توانمندی ها، مجوزهای و قابلیت های تشکل های بخش خصوصی فعال در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، و در راستای بهبود فضای شرکت شرکت های عضو این تشکل ها و افزایش توان رقابت پذیری این شرکت ها و همچنین دفاع از منافع مشترک قانونی و مشروع ایشان با هدف کمک به توسعه و خوداتکایی صنعت نفت کشور از طریق فراهم آوردن امکان همکاری های چندجانبه میان رسته های مختلف تخصصی مرتبط با صنعت نفت تشکیل شد.

عضویت در مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

مجمع تشکل های دانش بنیان ایران در اسفند ماه 1391 با مشارکت «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» و «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» و زیر نظر هر دو نهاد، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسید. تلاش برای سامان دهی و توسعه ی اقتصاد دانش محور، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تجاری سازی در حوزه فناوری های نوین، حمایت از تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز کالاها و خدمات دانش بنیان و کوشش برای جذب و انتقال سرمایه، فناوری، دانش فنی و نیروی انسانی خارجی در جهت رشد و توسعه و تقویت اقتصاد کشور از جمله وظایف این مجمع می باشد.
با توجه به اعتقاد انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مبنی بر دانش بنیان بودن تمامی فعالیت های مرتبط با طراحی و توسعه سامانه ها و تجهیزات اتوماسیون صنعتی و در پی تعاملات و پیگیری های انجام شده در خصوص شناسایی این فعالیت ها به عنوان تخصص های دانش بنیان از مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین عضویت تعداد قابل توجهی از شرکت های اتوماسیونی دانش بنیان در انجمن، هیئت مدیره دوره نهم انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی با هدف تسهیل برخورداری شرکت های عضو از مجوزهای و تسهیلاتی که طبق قانون شامل حال شرکت های دانش بنیان می شود تصمیم به عضویت در مجمع تشکل های دانش بنیان گرفت.

ساختار انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی به عنوان انجمنی بالغ که براساس ارزیابی های انجام شده توسط نهاد ارزیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان انجمنی دارای ساختار حرفه ای شناخته شده است در ساختار سازمانی خود دارای دو لایه ی سیاستگذاری و اجرا است. لایه ی سیاستگذاری مشتمل بر مجمع، هیئت مدیره و کمیته های عمومی و تخصصی می باشد و امر اجرا توسط دبیرخانه ی انجمن پیگیری و محقق می شود.
در حال حاضر کمیته های تخصصی صنعت نفت، سازندگان، سازندگان سیستم های کنترل یکپارچه، تأمین کنندگان و تجهیزات کشاورزی، دام و طیور و کمیته های عمومی مناقصات، آموزش، پژوهش و فناوری و حقوقی به عنوان اتاق های فکر هیئت مدیره در حال فعالیت می باشند.